Thursday, April 12, 2012

妈祖 Mazu's Story
    妈祖(māzǔ)(shì)中国人(zhōngguórén)(de) 海上(hǎishàng)女神(nǚshén)传说(chuánshuō)()(shì)福建省(fújiànshěng)莆田(pútián)()(wèi)(xìng)(lín)(de)姑娘(gūniáng)

    (lín)(jiā)(de)祖先(zǔxiān)(zài)公元307(gōngyuánnián)(cóng)北方(běifāng)搬家(bānjiā)(dào)南方(nánfāng)子孙(zǐsūn)世代(shìdài)做官(zuòguān)(lín)(xìng)成为(chéngwéi)福建(fújiàn)()台湾(táiwān)(de)第一(dìyī)大姓(dàxìng)