Friday, October 7, 2011

邯郸学步 Learn Walking In the City of Han Dan


在中国战国时期,燕国有一个年轻人,他总是怀疑自己走路的样子不好看。有一天,他在路上碰到几个人说说笑笑,他听见其中一个人说邯郸人走路姿势非常美,这正好是自己担心的事情。 他急忙走上前去,想打听个明白。没想到,那几个人看见他,哈哈大笑以后就离开了。
邯郸人走路的姿势究竟怎样美呢?他怎么也想象不出来。他天天都在想这个问题。终于有一天,他没告诉家人,就跑到遥远的邯郸学走路去了。

到了邯郸以后,他感到处处新鲜有趣,街上到处是商店和人,每个人走路的样子都不一样。于是,他就整天站在一座桥边看别人走路的样子,那里有很多行人经过。他看到小孩走路的样子很活泼,他就跟在小孩的后面模仿;看见老人走路,他觉得很端庄,也跟在后面学;看到妇女走路,一摇一摆更好看,也跟着学。就这样,半个月过去了,他不但没学会邯郸人怎么走路,而且连自己原来怎么走路也不忘记了。

这时,他的钱也花完了,没有钱回家,怎么办呢?他想来想去,只好爬着回去了。

 zai4 zhong1guo2    zhan4guo2    shi2qi1, yan1guo2    you3    yi2ge4    nian2qing1ren2, ta1   zong3shi4    huai2yi2    zi4ji3 zou3lu4 de yang4zi    bu4hao3kan4. you3yi4tian1, ta1 zai4 lu4shang4    peng4dao4     ji3ge4ren2    shuo1shuo1xiao4xiao4, ta1 ting1jian4    qi2zhong1    yi2ge4ren4    shuo1 han2dan1ren2 zou3lu4    zi1shi4    fei1chang2  mei3, zhe4    zheng4hao3    shi4 zi4ji3   dan1xin1de    shi4qing2.    ta1 ji2mang2 zou3shang4qian2qu4, xiang3   da3ting1ge    ming2bai2. mei2xiang3dao4,   na4 ji3ge4ren2    kan4jian4 ta1, ha1ha1da4xiao4    yi3hou4    jiu4    li2kai1le.

han2dan1ren2   zou3lu4 de zi1shi    jiu1jing4    zen3yang4 mei3 ne? ta1 zen3me ye3    xiang3xiang4    bu4 chu1lai2. ta1 tian1tian1 dou1 zai4 xiang3     zhe4ge wen4ti2. zhong1yu2 you3yi1tian1, ta1 mei2 gao4su4      jia1ren2,    jiu4 pao3dao    yao2yuan3de    han2dan1     xue2    zou3lu4 qu4 le.

dao4le    han1dan1    yi3hou4, ta1 gan3dao4    chu4chu4    xin1xian1    you3qu4, jie1shang4    dao4chu4 shi4    shang1dian4   he2   ren2, mei3ge4ren2    zou3lu4de yang4zi    dou1 bu4 yi2yang4.    yu2shi4,    ta1 jiu4    zheng3tian1    zhan4zai4    yi2zuo4 qiao2bian1    kan4    bie2ren2    zou3lu4 de yang4zi, na4li3    you3    hen3duo1    xing2ren2    zou3guo4.   ta1 kan4dao4    xiao3hai2    zou3lu4de yang4zi    hen3huo2po4, ta1 jiu4    gen1zai4    xiao3hai2de hou4mian4    mo2fang3; kan4jian4    lao3ren2    zou3lu4, ta1   jue2de   hen3duan1zhuang1, ye3   gen1zai4    hou4mian4    xue2; kan4dao4    fu4nv3    zou3lu4, yi1yao2yi1bai3    geng4 hao3kan4, ye3 gen1zhe xue2. jiu4zhe4yang4,    ban4ge4yue4     guo4qu4le, ta1 bu2dan4    mei2xue2hui4    han2dan1ren2     zen3me    zou3lu4, er2qie3    lian2    zi4ji3    yuan2lai2    zen3me    zou3lu4   ye3    wang4ji4le.

zhe4shi2, ta1de qian2    ye3    hua1wan2le, mei2you3 qian2    hui2jia1, zen3me ban4 ne? ta1 xiang3lai2xiang3qu4, zhi2hao3    pa2zhe    hui2qu4le.

Translation:
During Chinese Warring States period, there lived a young man in the State of Yan. He always doubted if his way of walking is graceful.
One day,  he ran into some people who were talking and laughing in the street.  He heard one of them said that the  people in Han Dan (The capital of the state of Zhao) walked very gracefully. This was exactly what he was concerned about. He hurriedly walked up, intending to ask for more details. Unexpectedly, those people walked away laughing when they saw him.
How in the world did the HanDan people walked so gracefully? Despite all his effort, he simply couldn't imagine. He thought about this problem day after day. Eventually, without telling his family, he went to Han Dan which was far away from his home to learn how to walk (beautifully).
After arriving in Han Dan, he felt everything new and interesting. There were stores and people everywhere in the streets. Everybody walked differently. So, he spent all the day standing by a bridge, where many people passed by, observing the way people walked. He saw the children walking lively, so he followed them imitating them. He found elderly people walking in a dignified way, so he imitated behind them. He found the way women waddled even better, so he imitated them too. This way, half a month passed. He not only didn't learn how to walk like HanDan people, but also forgot how he himself used to walk. At the time, he had spent all his money, and had no money to go home. What could he do? He thought it over, and had to crawl back home.

Comments

The idiom of Learn Walking In Han Dan--Han Dan Xue Bu is now used to describe the case in which someone tries to copy others mechanically regardless of specific conditions.
However,  Chuang Tzu,  one of the founders of Taoism, wrote this story to show that the knowledge we've learned can restrain us from acting naturally, just like the young man in the story.

No comments:

Post a Comment