Wednesday, February 9, 2011

盘古开天地 Pan Gu Separates the Heaven From the Earth

This story is the Chinese version of how the world started. The hero is named Pan Gu. The story also explains where the three emperors come from: the Emperor of Heaven, the Emperor of Earth and the Emperor of Man. ( 三君者, 天地人。)
盘古开天地 Pan2gu3 kai1 tian1 di4
很久很久以前,天和地是合在一起的,好像一个鸡蛋。


hen3jiu3 hen3jiu3 yi3qian2, tian1 he2 di4 shi4 he2 zai4 yi4qi3de, hao3xiang4 yi1ge4 ji1dan4.
盘古举起斧头,劈开天地,他一个人站在天地的中间。


pan2gu3 ju3qi fu3tou2, pi1kai1 tian1di4, ta1 yi2ge4ren2 zhan4 zai4 tian1di4 de zhong1jian1.
天每天往上 高一丈, 地每天变厚一丈, 盘古也每天长高一丈。


tian1 mei3tian1 wang3shang4 gao1 yi2zhang4. di4 mei3tian1 bian4hou4 yi2zhang4, pan2gu3


ye3 mei3tian1 zhang3gao1 yi2zhang4.
过了一万八千年,天地终于分开了。


guo4le yi2wan4 ba1qian1nian2, tian1di4 zhong1yu2 fen1kai1le,
但是盘古却累死了。


dan4shi4 pan2gu3 que4 lei4si3le.
他死后,身体变成了日月山河。


ta1 si3 hou4, shen1ti3 bian4cheng2le ri4 yue4 shan1 he2.
Notes:


Yi2zhang4 is about ten feet. It's a Chinese measurement unit of length.
Translation:


Long long time ago, the heaven and the earth were mixed together, like an egg. Pan Gu lifted his ax, and chopped open the heaven and the earth. He stood between the heaven and the earth all by himself. Every day, the heaven rose up 10 feet higher, the earth turned 10 feet thicker, Pan Gu also grew ten feet taller. Eighteen thousand years passed, the heaven and the earth at last were separated. However, Pan Gu was exhausted to death. After he died, his body turned into the sun, the moon, mountains and rivers.

No comments:

Post a Comment