Tuesday, February 15, 2011

龙的传人 The Offspring of The Dragon

                   


                        


遥远的东方有一条江,他的名字就叫长江。
Yao2yuan3de dong1fang1 you3 yitiao2jiang1
Ta1de ming2zi4jiu4jiao4chang2jiang1
遥远的东方有一条河,他的名字就叫黄河。
Yao2yuan3de dong1fang1 you3 yitiao2he2
Ta1de ming2zi4jiu4jiao4huang2he2

虽不曾看见长江美,梦里常神游长江水。
Sui1 buceng2 kan4jian4 chang2jiang1 mei3
Meng4li3 chang2 shen2you2 chang2jiang1shui4
虽不曾听见黄河壮,澎湃汹涌在梦里。
Sui1 buceng2 ting1jian4 huang2he2 zhuang4
Peng2pai4xiong1yong3 zai4 meng4li3

古老的东方有一条龙,他的名字就叫中国。
Gu3lao3de dong1fang1 you3 yitiao2long2
Ta1de ming2zi4 jiu4jiao4 zhong1guo2
古老的东方有一群人,他们全都是龙的传人。
Gu3lao3de dong1fang1 you3 yiqun2ren2
Ta1men quan2dou1shi4 long1de chuan2ren2
巨龙脚底下我成长,长成以后是龙的传人。
Ju4long2jiao3di3xia4wo3cheng2zhang3
Zhang3cheng2yi3hou4shi4 long2de chuan2ren2
黑眼睛黑头发黄皮肤,永永远远是龙的传人。
Hei1yan3jing1 hei1tou2fa  hei1pi2fu, yong3yong3yuan3yuan3shi4 long2de chuan2ren2

Literal Translation
In the distant East there is a river, its name is the Long River.
In the distant East there is a river, its name is  the Yellow River.
Even though I haven’t seen the Long River’s beauty, I in the dream often swim in the Long River’s water.
Even though I haven’t heard the Yellow River’s majestic (waves),  they run mountains high in my dreams.
In the ancient East there is a dragon, its name is China.
In the ancient East there is  a group of people, they are all descendants of the dragon.

I grew up at the feet of the giant dragon, and became the descendants of the dragon.
Dark eyes, black hair and brown skin, forever I’m a descendant of the dragon.

No comments:

Post a Comment