Tuesday, February 15, 2011

小星星 Little Stars

Translation:
Twinkle twinkle bright and shiny,
The sky is full of little stars.
Hung up in the sky and sending out the light.
They look like many little eyes.一闪一闪亮晶晶
满天都是小星星。
挂在天上放光明,
好像许多小眼睛。


yi1shan3   yi1shan3  liang4jin1jin1,
man3tian1  dou1shi4  xiao3 xing1xing1.
gua4zai4 tian1shang4 fang4guang1ming2,
hao3xiang4  xu3duo1  xiao3yan3jing1.No comments:

Post a Comment