Tuesday, February 15, 2011

小毛驴 Little Donkey

我有一只小毛驴,我从来也不骑。
有一天我心血来潮,骑着去赶集。
我手里拿着小皮鞭,我心里正得意,
不知怎么哗啦啦啦啦,我摔了一身泥。

wo3you3 yi4zhi1  xiao3mao2lv2,  wo3 cong2lai2  ye3  bu4qi2.
you3yi4tian1  wo3 xing1xue3lai2chao2,   qi2zhe  qu4 gan3ji2.
wo3  shou3li3  na2zhe  xiao3pi2bian1,  wo3 xing1li3  zheng4 de2yi4.
bu4zhi1  zhen3me  hua1la1lalalala, wo3  shuai1le  yi4shen1ni2.Translation:

I have a little donkey, that I never ride.
One day on a whim,  I rode it to the fair.
I was holding the little whip in my hand, and feeling quite proud of myself,
when Hualalalala, I don't know how, I fell and was muddy all over.

No comments:

Post a Comment